اعضای هیات علمی

 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه های تخصصی گروه آموزشی پست الکترونیکی

حسین

اسدی دانشیار فرسایش و حفاظت خاک مهندسی علوم خاک ho.asadi@ut.ac.ir

حسن

اعتصامی دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مهندسی علوم خاک hassanetesami@ut.ac.ir

احمدعلی

پوربابائی

استاد

میکروبیولوژی

مهندسی علوم خاک

pourbabaei@ut.ac.ir

احمد

حیدری

استاد

ارزیابی اراضی و رده بندی خاک

مهندسی علوم خاک

ahaidari@ut.ac.ir

علیرضا

راهب استادیار پیرایش و رده بندی خاک مهندسی علوم خاک areheb@ut.ac.ir

فریدون

سرمدیان

استاد

پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی

مهندسی علوم خاک

fsarmad@ut.ac.ir

مهدی

شرفا

استاد

فیزیک خاک

مهندسی علوم خاک

m_shorafa@ut.ac.ir

حسینعلی

علیخانی

استاد

بیولوژی ـ تکنولوژی خاک

مهندسی علوم خاک

halikhan@ut.ac.ir

محسن

فرحبخش

دانشیار

شیمی خاک

مهندسی علوم خاک

mfbakhsh@ut.ac.ir

علی

کشاورزی استادیار پدومتری و ارزیابی اراضی مهندسی علوم خاک alikeshavarzi@ut.ac.ir

منوچهر

گرجی اناری

استاد

حفاظت خاک و آب

مهندسی علوم خاک

mgorji@ut.ac.ir

بابک

متشرع زاده

استاد

تغذیه گیاه و حاصلخیزی

مهندسی علوم خاک

moteshare@ut.ac.ir

محمد حسین

محمدی دانشیار فیزیک خاک و روابط آب و خاک و گیاه مهندسی علوم خاک mhmohamad@ut.ac.ir

حسین

میرسیدحسینی دانشیار حاصلخیزی خاک مهندسی علوم خاک mirseyed@ut.ac.ir

 

اعضای هیات علمی

نمایش 16 نتیجه
از 1
 
حسین اسدی

حسین اسدی 

استاد
شماره تماس: 02632231787
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن اعتصامی

حسن اعتصامی 

دانشیار
شماره تماس: مستقیم ۳۲۲۳۱۷۸۷ داخلی 229
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ذوالفقار آلاداغلو

ذوالفقار آلاداغلو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلام باقری مرندی

غلام باقری مرندی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمدعلی پوربابائی

احمدعلی پوربابائی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد حیدری

احمد حیدری 

استاد
شماره تماس: 02632231787
اتاق: 116
پست الکترونیکی: 
علیرضا راهب

علیرضا راهب 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی شرفا

مهدی شرفا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسینعلی علیخانی

حسینعلی علیخانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن فرحبخش

محسن فرحبخش (مرحوم)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی کشاورزی

علی کشاورزی 

استادیار
شماره تماس: 370 (118)
اتاق: 7
پست الکترونیکی: 
منوچهر گرجی اناری

منوچهر گرجی اناری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک متشرع زاده

بابک متشرع زاده 

استاد
شماره تماس: مستقیم 02632231787 داخلی 370
اتاق: 49
پست الکترونیکی: 
محمدحسین محمدی

محمدحسین محمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین میرسیدحسینی

حسین میرسیدحسینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1