اعضای هیات علمی

 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه های تخصصی گروه آموزشی پست الکترونیکی

حسین

اسدی دانشیار فرسایش و حفاظت خاک مهندسی علوم خاک ho.asadi@ut.ac.ir

حسن

اعتصامی دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مهندسی علوم خاک hassanetesami@ut.ac.ir

احمدعلی

پوربابائی

استاد

میکروبیولوژی

مهندسی علوم خاک

pourbabaei@ut.ac.ir

احمد

حیدری

استاد

ارزیابی اراضی و رده بندی خاک

مهندسی علوم خاک

ahaidari@ut.ac.ir

علیرضا

راهب استادیار پیرایش و رده بندی خاک مهندسی علوم خاک areheb@ut.ac.ir

فریدون

سرمدیان

استاد

پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی

مهندسی علوم خاک

fsarmad@ut.ac.ir

مهدی

شرفا

استاد

فیزیک خاک

مهندسی علوم خاک

m_shorafa@ut.ac.ir

حسینعلی

علیخانی

استاد

بیولوژی ـ تکنولوژی خاک

مهندسی علوم خاک

halikhan@ut.ac.ir

محسن

فرحبخش

دانشیار

شیمی خاک

مهندسی علوم خاک

mfbakhsh@ut.ac.ir

علی

کشاورزی استادیار پدومتری و ارزیابی اراضی مهندسی علوم خاک alikeshavarzi@ut.ac.ir

منوچهر

گرجی اناری

استاد

حفاظت خاک و آب

مهندسی علوم خاک

mgorji@ut.ac.ir

بابک

متشرع زاده

استاد

تغذیه گیاه و حاصلخیزی

مهندسی علوم خاک

moteshare@ut.ac.ir

محمد حسین

محمدی دانشیار فیزیک خاک و روابط آب و خاک و گیاه مهندسی علوم خاک mhmohamad@ut.ac.ir

حسین

میرسیدحسینی دانشیار حاصلخیزی خاک مهندسی علوم خاک mirseyed@ut.ac.ir