مدیریت گروه

مدیر گروه

دکتر حسین اسدی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: فرسایش و حفاظت خاک

پست الکترونیک : ho.asadi@ut.ac.ir

تلفن : 32231787-026

پروفایل : https://profile.ut.ac.ir/~ho.asadi

 

معاون مدیر گروه

دکتر علی کشاورزی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص:  پدومتری و ارزیابی اراضی

پست الکترونیک: alikeshavarzi@ut.ac.ir

تلفن : 32231787-026

پروفایل : https://profile.ut.ac.ir/~alikeshavarzi