گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک

 

این گروه تا قبل از سال 1339 تنها به ارائه دروس شیمی و خاک شناسی عمومی می پرداخت و گروه مستقلی نبود. اما از سال 1342 به عنوان یک گروه آموزشی مستقل رسماً آغاز به کار کرد. با توجه به پتانسیل ها و توانمندی ها، این گروه در دوره اول فعالیت قطب های علمی به عنوان قطب علمی خاک شناسی و در دوره دوم به عنوان قطب علمی بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاه انتخاب شد.