گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک

معرفی گروه علوم و مهندسی خاک

با ارتقاء مدرسه عالی فلاحت به دانشکده کشاورزی در سال 1319 بخشی از فعالیت های مرتبط با خاک و کودهای شیمیایی به عهده دبیران شیمی مدرسه عالی فلاحت و یا اساتید شیمی و شیمی کشاورزی گذاشته شد. این اساتید اعضاء گروه علوم پایه فیزیکی دانشگاه تهران بوده اند که از جمله آن ها می توان به آقای دکتر رضا صدری اشاره نمود که از سال 1338 با ارائه دروس کود و تکنولوژی کود در دانشکده کشاورزی مقدمات راه اندازی آزمایشگاه شیمی کشاورزی را فراهم نموده و در سال 1340 آزمایشگاه شیمی کود را تاسیس نمودند. از اساتید دیگری که در آزمایشگاه شیمی دانشکده کشاورزی فعالیت داشته اند می توان به خانم دکتر حکیمه تقی زاده نونیاز، دکتر محسن جورابی، دکتر مسعود روحی لاریجانی و خانم نسرین فیض اشاره نمود.

فعالیت جدی تر آزمایشگاه شیمی دانشکده کشاورزی با تاسیس بخش شیمی دانشکده کشاورزی زیر نظر دکتر حسین کرباسی در سال 1342 آغاز شد که زیر نظر دانشکده علوم دانشگاه تهران بود و در نهایت در سال 1350 طی مصوبه دانشگاه تهران دروس مربوط به شیمی (عمومی، تجزیه و آلی) به گروه خاکشناسی وقت واگذار گردید.

فعالیت گروه خاکشناسی (علوم و مهندسی خاک فعلی) به شکل حاضر از سال 1342 شروع شده است و بر اساس مستندات موجود اولین شورای گروه (انجمن گروه) در تاریخ 6/12/1342 به ریاست مهندس ناجی و حضور اعضاء گروه شامل: خانم مهندس صالح راستین و آقایان دکتر زرین کفش، مهندس نگارستان، مهندس رفاهی، مهندس معصومی، مهندس گیتی تشکیل شده است.

در سال 1344 آقایان دکتر عابدی و دکتر سالاردینی، در سال 1345 آقای دکتر رفیع، در سال 1347 آقای دکتر کوهستانی، در سال 1348 آقای دکتر بای بوردی به اساتید گروه پیوسته اند.

مقطع کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی در سال 1345 راه اندازی شده است. گروه علوم و مهندسی خاک اولین گروهی بوده است که مقطع دکتری خاکشناسی را در سال 1367در داخل کشور راه اندازی نموده و با توجه به نیاز به توسعه فضای آزمایشگاهی و اداری اقدام به احداث ساختمان تحصیلات تکمیلی خود نموده است.

از نظر فضای فیزیکی از سال 1384 ساختمان جدید گروه با 12 آزمایشگاه تحقیقاتی شامل:

 •                 شیمی خاک
 •                 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 •                 حاصلخیزی خاک و کود
 •                 تغذیه گیاه و آلودگی خاک
 •                 فیزیک خاک
 •                 حفاظت و مدیریت خاک
 •                 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 •                 تشکیل و رده بندی خاک
 •                 میکرومورفولوژی خاک
 •                 آزمایشگاه اشعه ایکس
 •                 خاک شناسی عمومی

به امکانات گروه اضافه شده است و در حد امکان تجهیزات لازم برای آنها تهیه گردید است.