اعضای هیات علمی

 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه های تخصصی پست الکترونیکی

مرتضی

آغباشلو دانشیار انرژی و پایداری maghbashlo@ut.ac.ir

اسداله

اکرم

دانشیار

مکانیزاسیون کشاورزی

aakram@ut.ac.ir

محمود

امید

استاد

هوش مصنوعی

omid@ut.ac.ir

علی

جعفری

استاد

طراحی ماشین

jafarya@ut.ac.ir

علی

حاجی احمد استادیار ترامکانیک Hajiahmad@ut.ac.ir

سلیمان

حسین پور

دانشیار

نانو بیوالکترونیک و ماشین بینایی

shosseinpour@ut.ac.ir

مجید

خانعلی

دانشیار

مکانیزاسیون کشاورزی

khanali@ut.ac.ir

علی

رجبی پور

استاد

بیو مکانیک

arajabi@ut.ac.ir

شاهین

رفیعی

استاد

‏انرژی و شبیه سازی

shahinrafiee@ut.ac.ir

محمود

سلطانی فیروز استادیار فناوری پس از برداشت- طراحی ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی mahsoltani@ut.ac.ir

محمد

شریفی

دانشیار

بیوانرژی

m.sharifi@ut.ac.ir

رضا

علیمردانی

استاد

مکاترونیک و انرژی

rmardani@ut.ac.ir

حسن

قاسمی مبتکر استادیار مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی Mobtaker@ut.ac.ir

حسین

مبلی

استاد

انرژی

hmobli@ut.ac.ir

سیدسعید

محتسبی

استاد

کنترل و ماشین بویایی

mohtaseb@ut.ac.ir

حسین

موسی زاده

دانشیار

مکاترونیک

hmousazade@ut.ac.ir