امکانات و تجهیزات

آزمایشگاه مقاومت مصالح: مهندس مجید حدادی


آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته: آقای حسین فیروزبخت

 

آزمایشگاه علم مواد: مهندس مجید حدادی


آزمایشگاه برق: آقای حسین فیروزبخت


کارگاه فلزکاری و جوشکاری: مهندس حسن کریمی


کارگاه تراشکاری: مهندس علیرضا هاشمی


کارگاه اتومکانیک: آقای علی کمندی


آزمایشگاه مقاطع موتور: آقای علی کمندی


آزمایشگاه ابزار اندازه گیری: آقای حسین فیروزبخت


آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیک: آقای سید حسین سیدمیرزائی


سالن طراحی و تحقیق: مهندس مصطفی خسروی راد


آزمایشگاه فیزیک: خانم مهندس صادقی


سایت کامپیوتر: مهندس مصطفی سعیدی

 

آمفی تاتر


امکانات خدماتی کارگاهی، آزمایشگاهی و مزرعه ای: انجام امور مربوط به ساخت دستگاه اعم از برشکاری و جوشکاری، انجام آزمایش های مربوط به خواص مواد و تست های استاتیکی، برداشت محصول گندم با استفاده از دستگاه چاپر