مقاطع تحصیلی

 

کارشناسی: مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی ماشین های صنایع غذایی
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- انرژی، مهندسی مکانیک بیوسیستم- انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی و ساخت، مهندسی مکانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت
دکتری: مکانیزاسیون کشاورزی- انرژی، مکانیک بیوسیستم- انرژی های تجدیدپذیر، مکانیک بیوسیستم- طراحی ماشین های کشاورزی، مکانیک بیوسیستم- فناوری پس از برداشت