مدیریت گروه


دکتر علی جعفری
مدیر گروه
دکتری طراحی ماشین
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32801011-026    فکس: 32808138-026
پست الکترونیکی: jafarya@ut.ac.ir

صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~jafarya

 

دکتر حسن قاسمی مبتکر
معاون گروه
دکتری مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32801011-026    فکس: 32808138-026
پست الکترونیکی: 
mobtaker@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~mobtaker