اعضای هیات علمی

 

 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی

زهرا

آقا شریعتمداری استادیار آبیاری zagha@ut.ac.ir

کیومرث

ابراهیمی

استاد

مهندسی منابع آب

EbrahimiK@ut.ac.ir

حامد

ابراهیمیان طالشی

دانشیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

ebrahimian@ut.ac.ir

محمدحسین

امید

استاد

هیدرولیک - رسوب

momid@ut.ac.ir

ابراهیم

امیری تکلدانی

استاد

هیدرولیک - مهندسی رودخانه

amiri@ut.ac.ir

جواد

بذرافشان

دانشیار

هواشناسی کشاورزی

jbazr@ut.ac.ir

امید

بزرگ حداد

استاد

‏مهندسی منابع آب‏

obhaddad@ut.ac.ir

مسعود

پارسی نژاد

دانشیار

آبیاری و زهکشی

parsinejad@ut.ac.ir

عاطفه

پرورش ریزی

دانشیار

سازه های آبی

parvarsh@ut.ac.ir

مجید

خیاط خلقی

استاد

آب های زیرزمینی ـ منابع آب

kholghi@ut.ac.ir

علی

رئیسی استبرق

استاد

‏مکانیک خاک و پی‏

raeesi@ut.ac.ir

تیمور

سهرابی

استاد

مدیریت آب آبیاری

myousef@ut.ac.ir

جمال

عبدالهی علی بیک

مربی

سازه

jaabaik@ut.ac.ir

شهاب

عراقی نژاد

دانشیار

مهندسی منابع آب

araghinejad@ut.ac.ir

نوذر

قهرمان

دانشیار

‏هواشناسی کشاورزی‏

nghahreman@ut.ac.ir

صلاح

کوچک زاده

استاد

هیدرولیک - شبکه های توزیع

skzadeh@ut.ac.ir

عبدالمجید

لیاقت

استاد

مدل های آب و خاک ـ زهکشی و محیط زیست

aliaghat@ut.ac.ir

فرهاد

میرزائی اصلی شیرکوهی

دانشیار

‏مهندسی آبیاری و زهکشی‏

fmirzaei@ut.ac.ir

آرزو

نازی قمشلو

استادیار

ریاضیات - نظریه گراف و ترکیبات

a.ghameshlou@ut.ac.ir

حمیده

نوری

دانشیار

مدلسازی حرکت آب و املاح در خاک

hnoory@ut.ac.ir

علیرضا

وطن خواه محمد آبادی دانشیار سازه های آبی arvatan@ut.ac.ir
مهدی یاسی دانشیار رودخانه m.yasi@ut.ac.ir