مقاطع تحصیلی

مقطع کارشناسی

رشته علوم و مهندسی آب

مقطع کارشناسی ارشد

رشته علوم و مهندسی آب در چهار گرایش:

-         آبیاری و زهکشی

-         سازه های آبی

-         منابع آب

-         هواشناسی کشاورزی

-          گرایش رودخانه و اکوسیستم‌های آبی

مقطع دکتری

رشته علوم و مهندسی آب در چهار گرایش:

-         آبیاری و زهکشی

-         سازه های آبی

-         منابع آب

-         هواشناسی کشاورزی