مدیریت گروه

مدیر گروه: دکتر جواد بذرافشان

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: آبیاری و آبادانی

پست الکترونیک: jbazr@ut.ac.ir

تلفن+982632241119 :

 

معاون مدیر گروه: دکتر مسعود پارسی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص : 

پست الکترونیک: parsinezhad@ut.ac.ir

تلفن: 32241119 داخلی

 

مسئول دفتر گروه: مهندس پروانه غلامی

پست الکترونیک: pgholami@ut.ac.ir

تلفن: 32241119 داخلی 101

فکس: 32226181-32241119 داخلی 201