فعالیت ها و پژوهش ها

نمایی از برخی کتاب های چاپ شده توسط اعضای هیأت علمی

 

با توجه به گرایش و رشته، دانش آموخته‌گان مهندسی آبیاری و آبادانی می‌توانند در زمینه‌های مختلف طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار و سطحی، زهکشی اراضی، طراحی شبکه‌های انتقال آب، مطالعات منابع آب‌های سطحی و زیر زمینی، تلفیق بهره برداری از آبهای سطحی و زیر زمینی، اجرای و نظارت بر اجرای طرح‌های آبی، مدیریت و بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مهندسی رودخانه و ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی، فعالیت داشته باشند. زمینه فعالیت دانش آموخته‌گان هواشناسی کشاورزی شامل مطالعه اثر عوامل جوی و هیدرولوژیک بر محصولات کشاورزی، باغی و جنگل‌ها، تعیین شرایط زیست اقلیمی گیاهان، مطالعات افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی و تعیین میزان خطر عوامل اقلیمی بر تولید این محصولات، می‌باشد.