معارفه دانشجویان ورودی 1398

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

رشته آبیاری و آبادانی در سال 1336 دایر گردید و مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص در گرایش های آبیاری، زهکشی، منابع آب، تأسیسات آبیاری، هیدرولیک و هواشناسی کشاورزی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را دارا  است.

با توجه به گرایش و رشته، دانش آموختگان مهندسی آبیاری و آبادانی می توانند در زمینه های مختلف مطالعات منابع آب های سطحی و زیر زمینی، تلفیق بهره برداری از آب های سطحی و زیر زمینی، طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار و سطحی، زهکشی اراضی، طراحی شبکه های انتقال روباز، اجرا و نظارت بر اجرای طرح ها، مدیریت و بهره برداری از شبکه ها، مهندسی رودخانه و مطالعات مهندسی محیط زیست برای بررسی آثار کودها و سموم بر محیط زیست و سفره های آب زیر زمینی، به کار بپردازند. دانش آموختگان هواشناسی کشاورزی نیز در زمینه مطالعه اثر عوامل جوی و هیدرولوژیک بر محصولات کشاورزی، باغی و جنگل ها، تعیین شرایط زیست اقلیمی گیاهان، مطالعه امکان افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی و تعیین میزان خطر عوامل اقلیمی بر محصولات می توانند فعالیت کنند.