مدیریت گروه

دکتر غلامرضا عسکری
مدیر گروه
دکتری 
علوم و مهندسی صنایع غذایی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32248804-026          فکس:  32249453-026
پست الکترونیکی:
iraskari@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~iraskari