اعضای هیات علمی

 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه های تخصصی گروه آموزشی پست الکترونیکی

مرتضی

آغباشلو دانشیار انرژی و پایداری مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی maghbashlo@ut.ac.ir

علی

آقاخانی استادیار شیمی تجزیه علوم و مهندسی صنایع غذایی ali.aghakhani@ut.ac.ir

سیدمحمدعلی

ابراهیم زاده موسوی

استاد

‏مهندسی صنایع غذایی و بیوتکنولوژی‏

علوم و مهندسی صنایع غذایی

mousavi@ut.ac.ir

کیومرث

ابراهیمی

استاد

مهندسی منابع آب

مهندسی آبیاری و آبادانی

EbrahimiK@ut.ac.ir

حامد

ابراهیمیان طالشی

دانشیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

مهندسی آبیاری و آبادانی

ebrahimian@ut.ac.ir

حسین

اسدی دانشیار فرسایش و حفاظت خاک مهندسی علوم خاک ho.asadi@ut.ac.ir

حسن

اعتصامی

دانشیار

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

مهندسی علوم خاک

hassanetesami@ut.ac.ir

اسداله

اکرم

دانشیار

مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

aakram@ut.ac.ir

زهرا

امام جمعه

استاد

مهندسی صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

emamj@ut.ac.ir

محمدحسین

امید

استاد

هیدرولیک - رسوب

مهندسی آبیاری و آبادانی

momid@ut.ac.ir

محمود

امید

استاد

هوش مصنوعی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

omid@ut.ac.ir

ابراهیم

امیری تکلدانی

استاد

هیدرولیک - مهندسی رودخانه

مهندسی آبیاری و آبادانی

amiri@ut.ac.ir

جواد

بذرافشان

دانشیار

هواشناسی کشاورزی

مهندسی آبیاری و آبادانی

jbazr@ut.ac.ir

امید

بزرگ حداد

استاد

‏مهندسی منابع آب‏

مهندسی آبیاری و آبادانی

obhaddad@ut.ac.ir

مسعود

پارسی نژاد

دانشیار

آبیاری و زهکشی

مهندسی آبیاری و آبادانی

parsinejad@ut.ac.ir

عاطفه

پرورش ریزی

دانشیار

سازه های آبی

مهندسی آبیاری و آبادانی

parvarsh@ut.ac.ir

احمدعلی

پوربابائی

استاد

میکروبیولوژی

مهندسی علوم خاک

pourbabaei@ut.ac.ir

علی

جعفری

استاد

طراحی ماشین

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

jafarya@ut.ac.ir

علی

حاجی احمد

استادیار

ترامکانیک

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

Hajiahmad@ut.ac.ir

سلیمان

حسین پور

دانشیار

نانو بیوالکترونیک و ماشین بینایی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

shosseinpour@ut.ac.ir

احمد

حیدری

استاد

ارزیابی اراضی و رده بندی خاک

مهندسی علوم خاک

ahaidari@ut.ac.ir

مجید

خانعلی

دانشیار

مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

khanali@ut.ac.ir

فرامرز

خدائیان چگنی

استاد

بیوتکنولوژی و مهندسی صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

khodaiyan@ut.ac.ir

مجید

خیاط خلقی

استاد

آب های زیرزمینی ـ منابع آب

مهندسی آبیاری و آبادانی

kholghi@ut.ac.ir

علی

رئیسی استبرق

استاد

‏مکانیک خاک و پی‏

مهندسی آبیاری و آبادانی

raeesi@ut.ac.ir

علیرضا

راهب استادیار پیرایش و رده بندی خاک مهندسی علوم خاک areheb@ut.ac.ir

علی

رجبی پور

استاد

بیو مکانیک

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

arajabi@ut.ac.ir

کرامت اله

رضائی تیره شبانکاره

استاد

تجزیه مواد غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

krezaee@ut.ac.ir

سیدهادی

رضوی

استاد

مهندسی فرآیندهای بیوتکنولوژی و مواد غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

srazavi@ut.ac.ir

شاهین

رفیعی

استاد

‏انرژی و شبیه سازی‏

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

shahinrafiee@ut.ac.ir

فریدون

سرمدیان

استاد

پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی

مهندسی علوم خاک

fsarmad@ut.ac.ir

مریم

سلامی دانشیار
علوم و مهندسی صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی
msalami@ut.ac.ir
محمود سلطانی فیروز استادیار فناوری پس از برداشت- طراحی ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی mahsoltani@ut.ac.ir

تیمور

سهرابی

استاد

مدیریت آب آبیاری

مهندسی آبیاری و آبادانی

myousef@ut.ac.ir

مهدی

شرفا

استاد

فیزیک خاک

مهندسی علوم خاک

m_shorafa@ut.ac.ir

محمد

شریفی

دانشیار

بیوانرژی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

m.sharifi@ut.ac.ir

جمال

عبدالهی علی بیک

مربی

سازه

مهندسی آبیاری و آبادانی

jaabaik@ut.ac.ir

شهاب

عراقی نژاد

دانشیار

مهندسی منابع آب

مهندسی آبیاری و آبادانی

araghinejad@ut.ac.ir

غلامرضا

عسگری

دانشیار

مدل سازی و طراحی فرآیندهای غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

iraskari@ut.ac.ir

حسینعلی

علیخانی

استاد

بیولوژی ـ تکنولوژی خاک

مهندسی علوم خاک

halikhan@ut.ac.ir

رضا

علیمردانی

استاد

مکاترونیک و انرژی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

rmardani@ut.ac.ir

محسن

فرحبخش

دانشیار

شیمی خاک

مهندسی علوم خاک

mfbakhsh@ut.ac.ir

حسن

قاسمی مبتکر استادیار مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی Mobtaker@ut.ac.ir

نوذر

قهرمان

دانشیار

‏هواشناسی کشاورزی‏

مهندسی آبیاری و آبادانی

nghahreman@ut.ac.ir

علی

کشاورزی استادیار پدومتری و ارزیابی اراضی مهندسی علوم خاک alikeshavarzi@ut.ac.ir

صلاح

کوچک زاده

استاد

هیدرولیک - شبکه های توزیع

مهندسی آبیاری و آبادانی

skzadeh@ut.ac.ir

حسین

کیانی

دانشیار

مدل سازی زیست فرایند و زیست سنجش

علوم و مهندسی صنایع غذایی

hokiani@ut.ac.ir

منوچهر

گرجی اناری

استاد

حفاظت خاک و آب

مهندسی علوم خاک

mgorji@ut.ac.ir

محسن

لبافی مزرعه شاهی

دانشیار

مهندسی فرآیندهای غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

mlabbafi@ut.ac.ir

عبدالمجید

لیاقت

استاد

مدل های آب و خاک ـ زهکشی و محیط زیست

مهندسی آبیاری و آبادانی

aliaghat@ut.ac.ir

حسین

مبلی

استاد

انرژی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

hmobli@ut.ac.ir

بابک

متشرع زاده

استاد

تغذیه گیاه و حاصلخیزی

مهندسی علوم خاک

moteshare@ut.ac.ir

سیدسعید

محتسبی

استاد

کنترل و ماشین بویایی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

mohtaseb@ut.ac.ir

محمد حسین محمدی دانشیار فیزیک خاک و روابط آب و خاک و گیاه مهندسی علوم خاک mhmohamad@ut.ac.ir

حسین

موسی زاده

دانشیار

مکاترونیک

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

hmousazade@ut.ac.ir

فرهاد

میرزائی اصلی شیرکوهی

دانشیار

‏مهندسی آبیاری و زهکشی‏

مهندسی آبیاری و آبادانی

fmirzaei@ut.ac.ir

حسین

میرسیدحسینی

دانشیار

حاصلخیزی خاک

مهندسی علوم خاک

mirseyed@ut.ac.ir

آرزو

نازی قمشلو

استادیار

ریاضیات - نظریه گراف و ترکیبات

مهندسی آبیاری و آبادانی

a.ghameshlou@ut.ac.ir

حمیده

نوری

دانشیار

مدلسازی حرکت آب و املاح در خاک

مهندسی آبیاری و آبادانی

hnoory@ut.ac.ir

علیرضا

وطن خواه محمد آبادی

دانشیار

سازه های آبی

مهندسی آبیاری و آبادانی

arvatan@ut.ac.ir

محمدسعید

یارمند

دانشیار

صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

myarmand@ut.ac.ir