نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی


مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

 

کارشناسی: مهندسی علوم خاک.

کارشناسی ارشد و دکتری: گرایش های شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک ها، فیزیک و حفاظت خاک.

 

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

 

کارشناسی: مهندسی آب با سه گرایش مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسی سازه های آبی و یا مهندسی منابع آب.

کارشناسی ارشد و دکتری: در رشته های آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، منابع آب و هواشناسی کشاورزی.


مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری: رشته مکانیک ماشین های کشاورزی و رشته مکانیزاسیون کشاورزی.

مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی

 

کارشناسی: رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی.

کارشناسی ارشد و دکتری: رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی با گرایش های مهندسی صنایع غذایی، فناوری تبدیل مواد غذایی، بیوتکنولوژی مواد غذایی، علوم مواد غذایی