نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

مدیریت گروه گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی


دکتر سید هادی رضوی
مدیر گروه
دکتری فرآیندهای بیوتکنولوژی غذایی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32248804-026          فکس:  32249453-026
پست الکترونیکی: srazavi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/razavi.aspx