نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه مهندسی علوم خاک

مدیریت گروه مهندسی علوم خاک


مدیر گروه: دکتر احمد حیدری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: خاکشناسی

پست الکترونیک: ahaidari@ut.ac.ir

تلفن+982632231787 :

 

معاون مدیر گروه: دکتر علی کشاورزی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: خاکشناسی

پست الکترونیک: alikeshavarzi@ut.ac.ir

تلفن+982632231787 :