نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه آموزشی مهندسی ماشین های کشاورزی

مدیریت گروه آموزشی مهندسی ماشین های کشاورزیدکتر علی جعفری
مدیر گروه
دکتری طراحی ماشین
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32801011-026    فکس: 32808138-026
پست الکترونیکی: jafarya@ut.ac.ir

صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~jafarya

 

دکتر حسن قاسمی مبتکر
معاون گروه
دکتری مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32801011-026    فکس: 32808138-026
پست الکترونیکی: 
mobtaker@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~mobtaker