نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه آموزشی مهندسی ماشین های کشاورزی


دکتر علی رجبی پور
مدیر گروه
دکتری بیومکانیک
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32801011-026    فکس: 32808138-026
پست الکترونیکی: arajabi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/rajabipour.aspx

 

دکتر مجید خانعلی
معاون گروه
دکتری مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32801011-026    فکس: 32808138-026
پست الکترونیکی: khanali@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/khanali.aspx