نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

مدیریت


 
دکتر عبدالمجید لیاقت
رئیس دانشکده
دکتری مدل های آب و خاک ـ زهکشی و محیط زیست
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32814411-026          فکس:  32814411-026
پست الکترونیکی: aliaghat@ut.ac.ir
صفحه شخصی:

 
دکتر محمد شریفی
معاون آموزشی و پژوهشی
دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32814411-026          فکس:  32814411-026
پست الکترونیکی: m.sharifi@ut.ac.ir
صفحه شخصی:http://can.ut.ac.ir/member/sharifi.aspx