نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

 
دکتر عبدالمجید لیاقت
رئیس دانشکده
دکتری مدل های آب و خاک ـ زهکشی و محیط زیست
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32813505-026          فکس:  32231787-026
پست الکترونیکی: aliaghat@ut.ac.ir
صفحه شخصی:

 
دکتر کیومرث ابراهیمی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری مهندسی منابع آب
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32813505-026          فکس:  32231787-026
پست الکترونیکی: EbrahimiK@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/ebrahimi.aspx

 
دکتر محمد شریفی
معاون آموزشی و پژوهشی
دکتری مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32813505-026          فکس:  32231787-026
پست الکترونیکی: m.sharifi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: