اخبار و رویدادها

جلسه دفاع دانشجوی دکترای مشترک پردیس و دانشگاه والنسیا

جلسه دفاع دانشجوی دکترای مشترک پردیس و دانشگاه والنسیادر تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ آقای حسین آزرمدل دانشجوی دکترای رشته طراحی ماشین‌های کشاورزی‌‌‌‌‌ از رساله خود تحت عنوان " طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم هوشمند برخط برش سر و تمیز کن شکم ماهی قزل آلا‌‌‌‌‌‌‌"به راهنمایی آقای دکتر سید سعید محتسبی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر آلفردو روسادو از دانشگاه والنسیای اسپانیا دفاع نمودند و بر اساس قراداد دو دانشگاه درجه دکترای مشترک از دانشگاه تهران و ووالنسیا به ایشان اعطا خواهد شد.