اخبار و رویدادها

جلسه دفاع اولین دانشجوی رشته مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در کشور

جلسه دفاع اولین دانشجوی رشته مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در کشور


جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در کشور در دانشگاه تهران به صورت مجازی   برگزار خواهد شد

عنوان:
مدیریت شبکه تجارت آب مجازی با رویکرد امنیت آب و غذا

زمان
سه شنبه مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۹ الی ۱۱  

مکان:
 https://vroom.ut.ac.ir/aet  

میل به خودکفایی غذایی در ایران منجر به کمترین توجه به بهره وری آب زراعی و سامانه تجارت آب مجازی شده است. این مطالعه رویکردی را به منظور افزایش امنیت غذایی و کاهش بحران آب توسعه داده است که درآن به پیوند شبکه تجارت، خودکفایی و ردپای آب پرداخته شده است که در راستای سیاست های کلان کشور هستند.