اخبار و رویدادها

آغاز انتخاب واحد نیمسال اول 400-99

آغاز انتخاب واحد نیمسال اول 400-99


آغاز انتخاب واحد نیمسال اول  400-99 از روز شنبه مورخ 8/6/99 لغایت   شنبه 15/6/99 می باشد  واین مهلت قابل تمدید نمی باشد.

دانشجویانی  که بدلیل بدهی مالی در نیمسال اول سال 400-99 قادر به تعیین واحد در سامانه جامع آموزش نمی باشند، می بایست حتماً به واحد مالی معاونت آموزش پردیس، آقای داداش پور در ساختمان اقتصاد قدیم طبقه دوم مراجعه نمایند .
 
 
 اداره آموزش دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی