نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه مهندسی علوم خاک

اعضای هیات علمی گروه مهندسی علوم خاک


 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه های تخصصی گروه آموزشی پست الکترونیکی

حسین

اسدی دانشیار فرسایش و حفاظت خاک مهندسی علوم خاک ho.asadi@ut.ac.ir

حسن

اعتصامی دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مهندسی علوم خاک hassanetesami@ut.ac.ir

احمدعلی

پوربابائی

استاد

میکروبیولوژی

مهندسی علوم خاک

pourbabaei@ut.ac.ir

احمد

حیدری

استاد

ارزیابی اراضی و رده بندی خاک

مهندسی علوم خاک

ahaidari@ut.ac.ir

علیرضا

راهب استادیار پیرایش و رده بندی خاک مهندسی علوم خاک areheb@ut.ac.ir

فریدون

سرمدیان

استاد

پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی

مهندسی علوم خاک

fsarmad@ut.ac.ir

مهدی

شرفا

استاد

فیزیک خاک

مهندسی علوم خاک

m_shorafa@ut.ac.ir

حسینعلی

علیخانی

استاد

بیولوژی ـ تکنولوژی خاک

مهندسی علوم خاک

halikhan@ut.ac.ir

محسن

فرحبخش

دانشیار

شیمی خاک

مهندسی علوم خاک

mfbakhsh@ut.ac.ir

علی

کشاورزی استادیار پدومتری و ارزیابی اراضی مهندسی علوم خاک alikeshavarzi@ut.ac.ir

منوچهر

گرجی اناری

استاد

حفاظت خاک و آب

مهندسی علوم خاک

mgorji@ut.ac.ir

بابک

متشرع زاده

استاد

تغذیه گیاه و حاصلخیزی

مهندسی علوم خاک

moteshare@ut.ac.ir

محمد حسین

محمدی دانشیار فیزیک خاک و روابط آب و خاک و گیاه مهندسی علوم خاک mhmohamad@ut.ac.ir

حسین

میرسیدحسینی دانشیار حاصلخیزی خاک مهندسی علوم خاک mirseyed@ut.ac.ir