نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

اعضای هیات علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی


 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی

علی

آقاخانی استادیار شیمی تجزیه ali.aghakhani@ut.ac.ir

سیدمحمدعلی

ابراهیم زاده موسوی

استاد

بیوتکنولوژی‏‎ و صنایع غذایی

mousavi@ut.ac.ir

زینب السادات

ابراهیم زاده موسوی استادیار مهندسی بیوسیستم zeinab.mosavi@ut.ac.ir

زهرا

امام جمعه

استاد

مهندسی فرایندهای غذایی

emamj@ut.ac.ir

فرامرز

خدائیان چگنی

استاد

علوم و صنایع غذایی

khodaiyan@ut.ac.ir

کرامت اله

رضائی تیره شبانکاره

استاد

علوم و فناوری مواد غذایی

krezaee@ut.ac.ir

سیدهادی

رضوی

استاد

فرآیندهای بیوتکنولوژی غذایی

srazavi@ut.ac.ir

مریم

سلامی دانشیار علوم و صنایع غذایی msalami@ut.ac.ir

غلامرضا

عسکری دانشیار علوم و صنایع غذایی iraskari@ut.ac.ir

حسین

کیانی دانشیار علوم و صنایع غذایی hokiani@ut.ac.ir

محسن

لبافی مزرعه شاهی

دانشیار

مهندسی فرآیندهای غذایی

mlabbafi@ut.ac.ir

محمدسعید

یارمند

دانشیار

صنایع غذایی (تکنولوژی گوشتی)

myarmand@ut.ac.ir