نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی


نام نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه های تخصصی گروه آموزشی پست الکترونیکی

سیدمحمدعلی

ابراهیم زاده موسوی

استاد

‏مهندسی صنایع غذایی و بیوتکنولوژی‏

علوم و مهندسی صنایع غذایی

mousavi@ut.ac.ir

کیومرث

ابراهیمی

استاد

مهندسی منابع آب

مهندسی آبیاری و آبادانی

EbrahimiK@ut.ac.ir

حجت

احمدی

دانشیار

کشاورزی دقیق

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

hjahmadi@ut.ac.ir

اسداله

اکرم

دانشیار

مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

aakram@ut.ac.ir

زهرا

امام جمعه

استاد

مهندسی صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

emamj@ut.ac.ir

محمدحسین

امید

استاد

هیدرولیک - رسوب

مهندسی آبیاری و آبادانی

momid@ut.ac.ir

محمود

امید

استاد

هوش مصنوعی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

omid@ut.ac.ir

ابراهیم

امیری تکلدانی

دانشیار

هیدرولیک - مهندسی رودخانه

مهندسی آبیاری و آبادانی

amiri@ut.ac.ir

علی

آقاخانی استادیار شیمی تجزیه علوم و مهندسی صنایع غذایی ali.aghakhani@ut.ac.ir

غلام

باقری مرندی

استادیار

شیمی آلی

مهندسی علوم خاک

marandi@ut.ac.ir

جواد

بذرافشان

دانشیار

هواشناسی کشاورزی

مهندسی آبیاری و آبادانی

jbazr@ut.ac.ir

امید

بزرگ حداد

استاد

‏مهندسی منابع آب‏

مهندسی آبیاری و آبادانی

obhaddad@ut.ac.ir

مسعود

پارسی نژاد

دانشیار

آبیاری و زهکشی

مهندسی آبیاری و آبادانی

parsinejad@ut.ac.ir

عاطفه

پرورش ریزی

استادیار

سازه های آبی

مهندسی آبیاری و آبادانی

parvarsh@ut.ac.ir

احمدعلی

پوربابائی

دانشیار

میکروبیولوژی

مهندسی علوم خاک

pourbabaei@ut.ac.ir

حسن

توفیقی

دانشیار

کشاورزی‏

مهندسی علوم خاک

htofighi@ut.ac.ir

علی

جعفری

استاد

طراحی ماشین

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

jafarya@ut.ac.ir

احمد

حیدری

دانشیار

ارزیابی اراضی و رده بندی خاک

مهندسی علوم خاک

ahaidari@ut.ac.ir

فرامرز

خدائیان چگنی

استاد

بیوتکنولوژی و مهندسی صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

khodaiyan@ut.ac.ir

مجید

خیاط خلقی

استاد

آب های زیرزمینی ـ منابع آب

مهندسی آبیاری و آبادانی

kholghi@ut.ac.ir

علی

رئیسی استبرق

دانشیار

‏مکانیک خاک و پی‏

مهندسی آبیاری و آبادانی

raeesi@ut.ac.ir

علیرضا

راهب استادیار پیرایش و رده بندی خاک مهندسی علوم خاک areheb@ut.ac.ir

علی

رجبی پور

استاد

بیو مکانیک

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

arajabi@ut.ac.ir

کرامت اله

رضائی تیره شبانکاره

استاد

تجزیه مواد غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

krezaee@ut.ac.ir

سیدهادی

رضوی

استاد

مهندسی فرآیندهای بیوتکنولوژی و مواد غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

srazavi@ut.ac.ir

شاهین

رفیعی

استاد

‏انرژی و شبیه سازی‏

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

shahinrafiee@ut.ac.ir

فریدون

سرمدیان

استاد

پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی

مهندسی علوم خاک

fsarmad@ut.ac.ir

مریم

سلامی دانشیار
علوم و مهندسی صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی
msalami@ut.ac.ir

تیمور

سهرابی

استاد

مدیریت آب آبیاری

مهندسی آبیاری و آبادانی

myousef@ut.ac.ir

مهدی

شرفا

دانشیار

فیزیک خاک

مهندسی علوم خاک

m_shorafa@ut.ac.ir

نیرالسادات

شریف نیا

مربی

شیمی

مهندسی علوم خاک

sharifnia@ut.ac.ir

محمد

صفری

استاد

کاربرد آنزیم در روغنهای خوراکی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

msafari@ut.ac.ir

جمال

عبدالهی علی بیک

مربی

سازه

مهندسی آبیاری و آبادانی

jaabaik@ut.ac.ir

شهاب

عراقی نژاد

دانشیار

مهندسی منابع آب

مهندسی آبیاری و آبادانی

araghinejad@ut.ac.ir

حسینعلی

علیخانی

استاد

بیولوژی ـ تکنولوژی خاک

مهندسی علوم خاک

halikhan@ut.ac.ir

رضا

علیمردانی

استاد

مکاترونیک و انرژی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

rmardani@ut.ac.ir

محسن

فرحبخش

استادیار

شیمی خاک

مهندسی علوم خاک

mfbakhsh@ut.ac.ir

حسن

قاسمی مبتکر استادیار مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی Mobtaker@ut.ac.ir

نوذر

قهرمان

دانشیار

‏هواشناسی کشاورزی‏

مهندسی آبیاری و آبادانی

nghahreman@ut.ac.ir

علی

کشاورزی استادیار پدومتری و ارزیابی اراضی مهندسی علوم خاک alikeshavarzi@ut.ac.ir

صلاح

کوچک زاده

استاد

هیدرولیک - شبکه های توزیع

مهندسی آبیاری و آبادانی

skzadeh@ut.ac.ir

علیرضا

کیهانی

استاد

انرژی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

akeyhani@ut.ac.ir

منوچهر

گرجی اناری

دانشیار

حفاظت خاک و آب

مهندسی علوم خاک

mgorji@ut.ac.ir

محسن

لبافی مزرعه شاهی

دانشیار

مهندسی فرآیندهای غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

mlabbafi@ut.ac.ir

عبدالمجید

لیاقت

استاد

مدل های آب و خاک ـ زهکشی و محیط زیست

مهندسی آبیاری و آبادانی

aliaghat@ut.ac.ir

حسین

مبلی

استاد

انرژی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

hmobli@ut.ac.ir

بابک

متشرع زاده

دانشیار

تغذیه گیاه و حاصلخیزی

مهندسی علوم خاک

moteshare@ut.ac.ir

سیدسعید

محتسبی

استاد

کنترل و ماشین بویایی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

mohtaseb@ut.ac.ir

فرهاد

میرزائی اصلی شیرکوهی

دانشیار

‏مهندسی آبیاری و زهکشی‏

مهندسی آبیاری و آبادانی

fmirzaei@ut.ac.ir

حسین

میرسیدحسینی

دانشیار

حاصلخیزی خاک

مهندسی علوم خاک

mirseyed@ut.ac.ir

علیرضا

وطن خواه محمد آبادی

دانشیار

سازه های آبی

مهندسی آبیاری و آبادانی

arvatan@ut.ac.ir

عبدالحسین

هورفر

استاد

ریاضیات

مهندسی آبیاری و آبادانی

 

محمدسعید

یارمند

دانشیار

صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

myarmand@ut.ac.ir

حامد

ابراهیمیان طالشی

استادیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

مهندسی آبیاری و آبادانی

ebrahimian@ut.ac.ir

حسین

موسی زاده

دانشیار

مکاترونیک

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

hmousazade@ut.ac.ir

مجید

خانعلی

استادیار

مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

khanali@ut.ac.ir

سلیمان

حسین پور

دانشیار

نانو بیوالکترونیک و ماشین بینایی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

shosseinpour@ut.ac.ir

غلامرضا

عسگری

دانشیار

مدل سازی و طراحی فرآیندهای غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

iraskari@ut.ac.ir

آرزو

نازی قمشلو

استادیار

ریاضیات - نظریه گراف و ترکیبات

مهندسی آبیاری و آبادانی

a.ghameshlou@ut.ac.ir

مرتضی

آغباشلو

استادیار

انرژی و پایداری

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

maghbashlo@ut.ac.ir

محمد

شریفی

استادیار

بیوانرژی

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

m.sharifi@ut.ac.ir

علی

حاجی احمد

استادیار

ترامکانیک

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

Hajiahmad@ut.ac.ir

محمود سلطانی فیروز استادیار فناوری پس از برداشت- طراحی ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی mahsoltani@ut.ac.ir

حسین

کیانی

استادیار

مدل سازی زیست فرایند و زیست سنجش

علوم و مهندسی صنایع غذایی

hokiani@ut.ac.ir

حمیده

نوری

استادیار

مدلسازی حرکت آب و املاح در خاک

مهندسی آبیاری و آبادانی

hnoory@ut.ac.ir

حسن

اعتصامی

استادیار

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

مهندسی علوم خاک

hassanetesami@ut.ac.ir

محمد حسین محمدی دانشیار فیزیک خاک و روابط آب و خاک و گیاه مهندسی علوم خاک mhmohamad@ut.ac.ir
حسین اسدی دانشیار فرسایش و حفاظت خاک مهندسی علوم خاک ho.asadi@ut.ac.ir