درباره دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی جزء چهار دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در استان البرز شهرستان کرج می‌باشد. در سال ۱۳۸۳ در پی تغییر و تحول ساختاری دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تغییر نام داد که مشتمل بر هفت دانشکده بود. در سال ۱۳۸۷دانشکده مهندسی و فناوری با ادغام دانشکده آب و خاک (شامل دو گروه آبیاری و خاکشناسی) و دانشکده مهندسی بیوسیستم (متشکل از دو گروه صنایع غذایی و ماشین‌های کشاورزی) تاسیس گردید.