اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

انتشار کتاب دکتر امید بزرگ حداد در انتشارات الزویر

انتشار کتاب دکتر امید بزرگ حداد در انتشارات الزویر


کتاب «چالشهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منابع آب» دکتر امید بزرگ حداد عضو هیات علمی گروه آبیاری و آبادانی یک مرور کلی جامع و بین رشته‏ای بر هر سه عامل مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ارتباط آنها با منابع آب ارائه می‏دهد. در بخش اقتصادی، به مسائلی شامل حسابداری آب، اقتصاد آب، قیمت‏گذاری آب، بازار آب، بانک آب و بورس پرداخته شده است. در بخش سیاسی، موضوعاتی همچون قدرت آب و هیدروهژمونی، دیپلماسی و هیدروپلیتیک آب، حقوق و قوانین آب، حکمرانی و سیاست گذاری آب، مدیریت منابع آب مشترک و سامانه ‏های مدیریت آب بررسی شده اند. در نهایت در بخش مسائل اجتماعی، مورادی مانند آب و فرهنگ، تمدن و تاریخ، کیفیت آب، بهداشت و سلامت، آب و جامعه مورد بحث قرار گرفته اند.